תום לב ושימוש בשמות מתחם

שמות מתחם (Domain Names) מוסיפים לעורר ענין משפטי רב. המחלוקות בין בעליהם של סימני מסחר מפורסמים לבין יזמים זריזים, שסברו כי יוכלו להתעשר מרכישת שמות מתחם דומים, אינן פוסקות - למרות שדומה כי סיכוייהם של אותם יזמים להתעשר מאחזקותיהם המפרות, הולכים ופוחתים: בתי המשפט אינם מגלים אהדה לטענותיהם, חקיקה מיוחדת בארצות הברית (Protection Act AntiCybersquatting Consumer) נועדה להגן על התאגידים שקניינם נגזל ולהקל על תביעותיהם והליכי בוררות מכריעים במהירות וביעילות כנגד המפרים.

מספר החלטות, שניתנו בעת האחרונה, עוסקות ביחס שבין דרישת תום הלב לבין רכישת ושימוש בשמות מתחם. כולן עסקו בסעיף 4 למדיניות האחידה של פתרון מחלוקות שאימץ ICANN, התאגיד האחראי להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט. אלה קובעים, כי צריכים להתמלא ארבעה תנאים על מנת ששם מתחם יועבר מבעליו הרשום לתובע: השם זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר של התובע; לנתבע אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם; שם המתחם נרשם שלא בתום לב (faith in bad) והשימוש בו נעשה שלא בתום לב.

ההחלטות - אחת ישראלית והיתר זרות - אינן בהכרח עולות בקנה אחד זו עם זו. עם זאת, לנוכח מעמדה המרכזי של דרישת תום הלב במשפט הישראלי - וההערכה כי תחלחל גם לפסיקה הישראלית בסוגיית שמות המתחם - יש עניין רב באופן שבו היא מוחלת על סוגיה זו בהליכים זרים.

רוח רפאים

Sporoptic Poulloux v. Wilson - בבוררות שנוהלה במסגרת הארגון העולמי לקנין רוחני (WIPO), נפסק ב- 16 ביוני כי בהעדר שימוש בשם מתחם, לא ניתן להעבירו מבעליו הרשום לבעל סימן המסחר שהוא מפר. הסיבה? על-פי הכללים שקבע הארגון נדרש חוסר תום לב בשימוש בשם המתחם, ובאותו מקרה לא נעשה בשם שימוש כלשהו.

המבקשת היתה הבעלים הרשום של סימן המסחר Vuarnet המשמש אותה, בין השאר, למשקפי שמש. הנתבע רכש את שם המתחם BuyVuranetSunglasses.com למרות שאין לו כל זיקה למוצר. הרכב הבוררים בחן תחילה את השאלה אם הנתבע משתמש בשם המתחם. הוא הקפיד לבדוק אם השם משמש לא רק ככתובת לאתר אינטרנט, אלא גם אם נעשה בו שימוש לכתובת דואר אלקטרוני. בשני המקרים נמצא כי ב- BuyVuranetSunglasses.com לא נעשה שימוש כלשהו. בנסיבות העניין, למרות שההרכב שוכנע כי השם נרשם בחוסר תום לב, הוא קבע כי לא מתקיים התנאי הרביעי שלפיו נדרש גם שימוש בחוסר תום לב. "שימוש", קבעה ההחלטה, "אינו בהכרח שימוש באינטרנט". די בכך שהנתבע ניסה למכור את שם המתחם, או שהכריז או הכין פעילות אינטרנטית עתידית שתבוצע בכתובת המפרה שרכש, כדי שייחשב כמי שמשתמש בשם המתחם. הנתבע כאן רשם את שם המתחם, ותו לא. הואיל שכך, נפסק כי השם הוא "רוח רפאים". הנתבע לא ייחשב כמשתמש בו והשם לא ילקח ממנו. עם זאת, כל שימוש שינסה הנתבע לבצע בשם יהיה בהכרח בחוסר תום לב וההכרעה בבוררות זו תשמש נגדו אם ינסה להפעילו.

ספקולציה בלבד

Cigna Corp. v. Jit Consulting - בוררות זו נוהלה במסגרת ICANN והוכרעה ב- 6 ביוני השנה. על הפרק עמד שם המתחם cignadirect.com שרשמה המשיבה. שם זה הוא סימן מסחר רשום של המבקשת בתחום השירותים הפיננסיים, ו-Cigna היא מילה חסרת משמעות שהומצאה כדי לשמש כשמה של המבקשת (כמו "סלקום" בתביעת סלקום נ' אקוואנט בישראל).

הכללים שהוחלו על בוררות זו זהים לאלה ששימשו גם את WIPO. שאלת המפתח, גם כאן, היתה מה ייחשב כחוסר תום לב. Cigna טענה לחוסר תום לב משני טעמים-

המשיבה JIT לא השתמשה בשם המתחם לאתר אינטרנט ולפיכך מטרתו היחידה של הרישום היתה למנוע מהמבקשת להשתמש בסימן המסחר שלה: הרכב הבוררים לא הסכים עם טענה זו. לדבריו, רק מיעוטם של שמות המתחם באינטרנט משמשים אתרים. השאלה אם שם מתחם משמש כתובת לאתר כזה או אחר אינה כשלעצמה אינדיקציה לכך שנרשם במטרה למנוע מהתובע את השימוש בסימן המסחר שלו. "מסקנה זו", קבעו הבוררים, "היא ספקולציה בלבד. יכולות להיות סיבות רבות מדוע אין משתמשים בשם מתחם באופן זה, או שאין משתמשים בו כלל".

המשיבה רשמה לעצמה יותר מ- 50 שמות מתחם, בהם סימני מסחר מפורסמים רבים: גם נימוק זה לא שיכנע את הבוררים והם פסקו, הלכה למעשה, כי הרישום כשלעצמו אינו מקים חזקה של חוסר תום לב. Cigna לא הביאה ראיה בדבר כוונת המשיבה ברישום שמות אלה או בדבר זכות הקניין בהם. נפסק, כי העובדה הפשוטה ש-JIT רשמה שמות רבים וחלקם מכילים סימני מסחר, אינה מלמדת מדוע נרשמו מלכתחילה ואינה מצביעה על כך שהיא לא היתה רשאית מלכתחילה לרושמם.

מה, איפוא, הכריע את הכף לטובת Cigna? דווקא העובדה שהמשיבה לא השיבה למכתב הדרישה של המבקשת, שהודיעה לה קודם לפתיחת ההליכים כי היא עושה שימוש מפר בסימן המסחר שלה ודרשה כי תעביר את שם המתחם לידיה. אדם סביר היה משיב בהכחשה או בתיקון. אי מתן תשובה מהווה הודאה שבשתיקה בטענות Cigna כי הרישום והשימוש בשם המתחם נעשו שלא בתום לב.

ניכרת בהחלטה זו התעלמות מסוגיית השימוש שעמדה בייסוד ההכרעה בענין Vuarnet.

וולט דיסני והנקודה הישראלית

Disney Enterprise, Inc. v. Gross - בוררות שהוכרעה ב- 28 בינואר השנה במסגרת איגוד האינטרנט הישראלי.Walt Disney הוא סימן מסחר רשום של התובעת, לרבות בישראל. המשיב רשם את שם המתחם waltdisney.co.il אך לא השתמש בו. כן רשם שמות מתחם אחרים, שאותם הציע למכירה, ובהם גם סימני מסחר (HiltonHotels וכן BenJerry). בהעדר תחולה ישירה לכללי פתרון המחלוקות של ICANN הוכרעה המחלוקת על יסוד דרישת תום הלב בדין הישראלי (סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, המוחל באמצעות סעיף 61(ב) לאותו חוק על כל פעולה משפטית אחרת). הבוררים - ד"ר ויקטור בוגנים, עו"ד ברייאן נייגן ודני דולב-קבעו כי בסמכותם לבטל פעולות משפטיות שנעשו שלא בתום לב. הם החליטו כי כשרשם את שם המתחם שבמחלוקת אכן נהג המשיב שלא בתום לב על-פי אמות מידה אובייקטיביות, שאומצו בנורמות הבינלאומיות (כללי פתרון המחלוקות של ICANN והחקיקה האמריקנית החדשה). על יסוד זה הכריעו כי waltdisney.co.il יועבר למבקשת.

קשה, אם לא בלתי אפשרי, ליישב בין ההחלטה בענין CignaDirect לבין ההכרעה הישראלית בענין וולט דיסני. שתיהן אמנם מתבססות על עקרון תום הלב, אך כל אחת מהן מפרשת אותו אחרת. מעניין יהיה להיווכח כיצד יישמו ערכאות שיפוטיות את עקרון תום הלב בסיטואציות אלה, אך דומה שכדי שתביעה תזכה לבירור משפטי מעמיק, צריכים להתקיים בה כמה מרכיבים לא מצויים. לדוגמה-שם מתחם שהוא מילה גנרית המהווה גם סימן מסחר רשום, שימוש בתום לב בשם המתחם (או אי- שימוש בו כלל), ובעיקר בעלים תם-לב, שאינו רואה בשמות המתחם כשלעצמם סחורה המהווה מקור הכנסה.