פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

חוזר משרד האוצר בנושא סיכוני סייבר בגופים מוסדיים

ספטמבר 2016. חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר שעניינו ב"ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" (חוזר גופים מוסדיים 2016-9-14). החוזר, שנכנס לתוקפו בתאריך 2.4.2017 (למעט סעיפים מסוימים שייכנסו לתוקף בחודש אוקטובר 2017), חל על כל הגופים המוסדיים ומטרתו לקבוע "עקרונות להגנה על נכסי הגוף המוסדי במטרה להבטיח את שמירת זכויות העמיתים והמבוטחים על ידי שמירה על סודיות, שלמות וזמינות נכסי המידע, מערכות המידע, התהליכים העסקיים ופעילותו התקינה של הגוף המוסדי". ניהול סיכוני הסייבר יכלול פעולות של מניעה, נטרול, חקירה והתמודדות עם איומי ואירועי סייבר, במטרה לצמצם את השפעתם והנזק הנגרם מהם, בטרם התרחשותם, במהלכם ולאחריהם.